Planovi
Plan o utvrđivaju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području
Zadarske županije za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. g. i  projekcije za 2017. i 2018. g.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Plan o utvrđivaju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području

Zadarske županije za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
Godišnji plan rada za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2018. godinu