SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

Zadar, Jurja Barakovića 1

tel: 023/311-258

fax: 023/313-081

e-mail: drustvene@udu-zz.hr

 

voditeljica službe: Gordana Dell'Orco, dipl. iur.

 

Ustrojstvene jedinice službe su:

 

Radno vrijeme:

od 8:00 - 16:00 sati

prijem stranaka od 8:00 - 12:00 sati
dnevni odmor od 12:00 - 12:30 sati

 

Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-197

fax: 023/313-081

e-mail: zdravstvo@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: Zorica Radoš-Srzentić, dipl. iur

 

U odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

 

 • registracija ugovora o radu pomoraca i ribara,

 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu građana na privremenom radu u inozemstvu,

 • registracija, upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih Zakonom o radu,

 • vođenje registra udruga i zbirke isprava, te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih,

 • evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena,

 • priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje,

 • donošenja rješenja kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći,

 • poslovi zaštite civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

 • zaštita hrvatskih državljana sudionika II svjetskog rata,

 • zaštita vojnih i civilnih invalida II svjetskog rata,

 • zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15.05.1945. godine, te članova njihove obitelji prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na opskrbninu i dodatak za pripomoć u kući i dr.),

 • isplate po Zakonu o zaštiti žrtava i sudionika II svjetskog rata,

 • izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe,

 • izdavanje objava za povlašteni prijevoz,

 • vođenje propisanih evidencija, te prikupljanje dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća koje se odnose na humanitarnu pomoć,

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad subjektima koji se bave prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći

 

Odjel za prosvjetu, kulturu i sport

 

Zadar, Jurja Barakovića 1

tel: 023/312-779, 023/313-081

fax: 023/313-081

e-mail: prosvjeta@udu-zz.hr

 

voditelj odjela:

 

Sportski inspektor

tel: 023/313-081

fax: 023/313-081

e-mail: sportska-inspekcija@udu-zz.hr

 

U odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

 

 • utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja o početku rada predškolskih ustanova,

 • utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri pravnim osobama (osnovna škola, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim kulturnim, športskim ustanovama i udrugama),

 • provođenje nadzora nad zakonitošću rada i nad upravnim aktima predškolske ustanove,

 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju,

 • provođenje postupka i izdavanje rješenja o prijevremenom upisu djece u osnovnu školu i odgodi upisa u prvi razred osnovne škole,

 •  donošenje plana upisa djece u osnovnu školu,

 • donošenje odluke o broju razrednih odjela u osnovnim školama,

 • poduzimanje zakonskih mjera svezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,

 • izdavanje mišljenja na prijedlog plana upisa u srednje škole i davanje ocjene usklađenosti planiranih upisa s kriterijima koje utvrđuje nadležno tijelo,

 • usklađivanje sadržaja natječaja za upis u srednju školu te izvješćivanje o upisima na propisanim obrascima,

 • vođenje evidencije o potrebama i prestanku potreba za radnicima školskih ustanova, te radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena, o prijavi potreba školskih ustanova za zapošljavanjem radnika na neodređeno puno radno  vrijeme ,te  nepuno radno vrijeme,

 • donošenje odluke o raspuštanju školskog odbora i imenovanju povjerenstva koje privremeno zamjenjuje školski odbor kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati,

 • obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,

 • utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak rada u ustanovama za obrazovanje odraslih,

 • izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za obavljanje knjižnične djelatnosti,

 • utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta,

 • obavljanje upravnog nadzora nad ustanovama u kulturi, te nad udrugama tehničke kulture,

 • upis pravnih osoba koje obavljaju sportsku djelatnost u Registar sportskih djelatnosti,

 • upis fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu sportsku djelatnost u Registar sportskih djelatnosti,

 • izdavanje izvadaka iz Registra sportskih djelatnosti za fizičke i pravne osobe,

 • nadzor nad zakonitošću rada udruga, sportskih saveza, zajednica sportskih udruga i saveza i drugih pravnih osoba koje se bave sportskom djelatnošću,

 • izdavanje rješenja za izvođenje djelatnosti tehničke kulture i upis u registar

 

Odjel za hrvatske branitelje

 

Zadar, Miroslava Krleže 5c

prijem stranaka ponedjeljkom, srijedom i petkom

od 8:00 - 12:00 sati
tel: 023/317-558, 023/ 311-217,

  023/628-001, 023/628-002, 023/628-003

fax: 023/317-558

e-mail: branitelji@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: Dubravka Dubravica, profesor

 

Odjel kao nadležno prvostupanjsko tijelo rješava o:

 

 •  statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima,
 • statusu člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihova prava, statusu pastorka,
 • statusu člana obitelji umrlog HRVI od I. do IV. skupine i njihova prava,
 • statusu HRVI-a, njegova prava i prava članova njegove obitelji,
 • statusu zatočenika u neprijateljskom logoru,
 • statusu i pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,
 • ostale statuse i prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji nisu u nadležnosti drugih tijela,
 • statusu mirnodopskog vojnog invalida,
 • pravo na besplatne udžbenike,
 • odjel rješava o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, koja se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma (osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, medicinska odnosno fizikalna rehabilitacija, naknada troškova prijevoza, jednokratna novčana pomoć),
 • prava na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana obitelji (obiteljska invalidnina, povećana obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, prava članova obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, prava članova obitelji iza smrti HRVI iz Domovinskog rata),
 • prava na osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika (posebni doplatak, usluge osobe za pružanje njege i pomoći, opskrbnina, doplatak za pripomoć u kući, prednost pri smještaju u umirovljeničke domove, organiziranje pogreba uz davanje vojne počasti umrlim hrvatskim braniteljima i HRVI),
 • obavlja poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika,
 • u okviru odjela pruža se stručna i pravna pomoć hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u ostvarivanju statusnih prava, prava na stambeno zbrinjavanje, prekvalifikaciji i samozapošljavanju, pružanje psihosocijalne pomoći, provođenje programa profesionalne rehabilitacije, prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, postupke ekshumacije i identifikacije hrvatskih branitelja

 

.