SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-102

fax: 023/350-173

e-mail: gospodarstvo@udu-zz.hr

            udu.zadar@udu-zz.hr

 

voditelj službe: Jurica Vučetić, dipl. iur.

 

Ustrojstvene jedinice službe su:

 

Radno vrijeme:

od 8:00 - 16:00 sati

prijem stranaka od 8:00 - 12:00 sati
dnevni odmor od 12:00 - 12:30 sati

 

Odjel za gospodarstvo

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-176

fax: 023/350-173

e-mail: gospodarstvo.vp@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: Vesna Pinčić, dipl. oec.

 

U odjelu za gospodarstvo se obavljaju sljedeći poslovi:

 • upis u obrtni registar za djelatnost obrtništva, trgovine, poljoprivrede, ribarstva, rudarstva, prometa i veza, te promjene u obrtnom registru

 • izdavanje licencija i izvadaka za usluge prijevoza i kolodvorskih usluga i potvrda za prijevoz za vlastite potrebe

 • izdavanje znaka pristupačnosti

 • utvrđivanje posebnih uvjeta za parkirališni prostor

 • izdavanje odobrenja vezanih za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina prema Zakonu o rudarstvu

 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta trgovačkih objekata-za pravne i fizičke osobe

 • utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

 

Odjel za ugostiteljstvo i turizam

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-182

fax: 023/350-150

e-mail: turizam@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: Vesna Colić, dipl. oec.

 

U odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

 • upis u obrtni registar za djelatnost ugostiteljstva i turizma, te promjene u obrtnom registru

 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta ugostiteljskih i turističkih objekata

 • kategorizacija smještajnih i turističkih objekata

 • izdavanje odobrenja za ugostiteljske i turističke usluge građana

 

Odjel za obnovu i stambeno zbrinjavanje

 

Zadar, Braće Vranjanina 11

Prijem stranaka ponedjeljkom, srijedom i petkom

od 8:00 - 12:00

tel: 023/251-368, 023/251-340, 023/251-356

fax: 023/251-368

e-mail: obnova@udu-zz.hr

 

voditelj odjela: Siniša Pervan, dipl. iur.

 

          Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja obnove, ratom ili terorističkim aktom oštećenih i uništenih stambenih kuća.

 

Nadležnost u provedbi;

 

ZAKONA O OBNOVI "Narodne Novine" broj 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00, 38/09 i 45/11

 

       Postupci se pokreću i provode isključivo po zahtjevu stranke  (obrasci u prilogu). 

 

            Zahtjevi se podnose za;

 

            - obnovu,  (IV, V i VI stupanj oštećenja)

            - potporu za popravak oštećenja ( I, II, i III stupanj oštećenja)

            - potporu za opremanje predmetima kućanstva,

            - povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – dovršenje radova obnove,

            - prelokaciju – izgradnja na novoj lokaciji

            - i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili            smještanje u socijalnu ustanovu

 

            Prema odredbama Zakona o obnovi, pravo može ostvariti;

 

- vlasnik odnosno suvlasnik obiteljske kuće ili stana odnosno zaštićeni najmoprimac, koji je to bil prije početka oružanih sukoba na ovom području i sada u vrijeme donošenja rješenja,

- da je obiteljska kuća ili stan u pretrpjela ratnu štetu,

- da je s članovima svoje obitelji do početka ratnih operacija na tom području u njoj  prebivalo - stanovao,

- da nije koristio kreditna ili donacijska sredstva  za obnovu,

- da nije ostvario pravo na kuću ili stan na području RH, te da u mjestu prebivališta nema drugu useljivu kuću ili stan.

 

Navedeni zakonski uvjeti kumulativno su propisani, što znači da svi moraju biti istovremeno ostvareni, pa se uslijed nepostojanja makar jednog od naprijed navedenih uvjeta, ne može ostvariti pravo na obnovu i opremanje.

 

            Dokazom vlasništva stambenog objekta sukladno člankom 16. st. 4. Zakona o obnovu, smatra se izvod iz zemljišne knjige ili drugih javnih isprava u kojima se upisuje pravo vlasništva, ili izvod iz katastra, odnosno drugih ovjerenih geodetsko-kartografskog podataka nadležnog tijela ili ugovor na temelju kojeg se stječe pravo vlasništva na nekretninom, a iznimno ovjerena izjava podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću koju su potpisala dva svjedoka. Stavkom 5. istog članka propisano je da će tijelo koje vodi postupak službenim putem pribaviti dokaz da je podnositelj bio vlasnikom, odnosno suvlasnikom obiteljske kuće za koju je podnesen zahtjev za obnovu i to prije početka oružanog sukoba na tom području.

 

            Prebivanje u smislu odredbe članka 5. Zakona o obnovi podrazumijeva stalno nastanjenje u objektu radi ostvarenja stambenih i životnih potreba, pa iako se dokazuje uvjerenjem o prebivanju, kao javnom ispravom, ta se činjenica može dokazivati i drugim dokaznim sredstvima.

 

            Ratna uništenja ili oštećenja materijalnih dobara u smislu Zakona o obnovi priznaju se prema uputi za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete, a ratnom štetom su obuhvaćeni gubici nastali kao rezultat ratnih (vojnih) djelovanja ili njihovih posljedica, djelovanja neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija ili podržavanih terorističkih ili drugih jedinica.

 

            Nakon provedenog postupka, utvrđenja činjeničnog stanja odnosno uvjeta, donosi se rješenje o pravu na obnovu ili potporu, ovisno o stupnju oštećenja.

 

            Obnova stambenog objekta vrši se u organizaciji nadležnog Ministarstva uz prethodno potpisivanje Ugovora o obnovi i davanja suglasnosti na projekt obnove.

 

            Novčana potpora za popravak oštećenja (I-III stupnja) isplaćuje se na tekući račun kod HPB.

 

ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NASTALU USLIJED TERORISTIČKOG AKTA ILI JAVNIH DEMONSTRACIJA (Narodne novine 113/03)

 

Postupci se pokreću po pisanom zahtjevu (nema obrasca) s opisom načina nastanka štete, vremena i opisom oštećenja. Šteta se nadoknađuje obnovom stambenog objekta sukladno odredbama Zakona o obnovi.  Uz zahtjev se dostavljaju dokazi o vlasništvu, prebivanju i dr..

 

Zakonom se uređuje odgovornost za štetu počinjenu aktima terora i drugim aktima nasilja poduzet s ciljem teškog narušavanja javnog reda zastrašivanjem i izazivanjem osjećaja nesigurnosti građana te uslijed demonstracija i drugih oblika masovnog izražavanja raspoloženja na javnim mjestima.  Terorističkim aktom smatra se osobito akt nasilja izvršen u pravilu iz političkih pobuda s ciljem izazivanja straha, užasa i osjećaja osobne nesigurnosti građana. 

 

 

Napomena;

Svi podnositelji zahtjeva koji prebivaju ili borave u inozemstvu, dužni su pismeno opunomoćiti osobu za zastupanje ili za prijem pismena koja ima prebivanje na području RH.

 

Odjel za imovinsko-pravne poslove

 

Zadar, Jurja Barakovića 1

tel: 023/213-439, 023/211-167

fax: 023/213-439, 023/211-167

e-mail: imovinska@udu-zz.hr

 

voditelj odjela: Ivan Volić, dipl. iur.

 

Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne poslove koji se odnose na:

 • izvlaštenje nekretnina (potpuno izvlaštenje, nepotpuno izvlaštenje ustanovljenjem prava služnosti), prema odredbama Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94, 35/94, 112/00 i 114/01)

 • naknadu za izvlaštene i deposedirane nekretnine, ako naknada nije isplaćena do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju (čl. 47. Zakona o izvlaštenju)

 • poništenje rješenja o eksproprijaciji, ako korisnik eksproprijacije nije izgradio objekt ili izveo radove radi kojih je nekretnina eksproprirana (čl. 48. Zakona o izvlaštenju)

 • naknadu za oduzeto neizgrađeno građevinsko zemljište

 • naknadu za poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište

 • naknadu za oduzete stanove

 • naknadu za konfiscirane stanove

 • naknadu za oduzete poslovne prostore

 • naknadu za oduzete brodove i brodice

 • naknadu za oduzeta poduzeća

 • naknadu za oduzete pokretnine

sve prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

 • dopuna agrarnih odluka

 • dovršenje započetih postupaka u svezi zauzeća zemljišta bivše općenarodne imovine

.