SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-132

fax: 023/350-186

e-mail: zajednicki-poslovi@udu-zz.hr

 

voditelj službe: Krešimir Anić, dipl.iur.

 

Ustrojstvene jedinice službe su:

 

Radno vrijeme:

od 8:00 - 16:00 sati

prijem stranaka 8:00 - 12:00 sati
dnevni odmor od 12:00 - 12:30 sati

 

Odjel za opće, kadrovske, administrativne, pomoćno-tehničke i poslove nadzora

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-153

fax: 023/350-186

e-mail: kadrovska@udu-zz.hr

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: mr. sc. Lena Grbić

 

U odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

 • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županije

 • priprema nacrta odluka i svih drugih akata koje donosi predstojnik Ureda državne uprave

 • izrada potrebnih tužbi, žalbi, ovršnih prijedloga te ostalih akata vezanih uz sudske sporove, a u kojima se kao stranka pojavljuje Ured

 • obavljanje svih redovnih poslova sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima te ostalih zakona i drugih propisa koji se primjenjuju u radu kadrovske službe

 • redovito vođenje osobnog očevidnika, te drugih evidencija iz oblasti radnih odnosa

 • planiranje, razvoj i upravljanje kadrovima

 • obavljanje svih stručnih i drugih poslova za potrebe predstojnika, službi i ispostava

 • poslovi javne nabave

 • poslovi utvrđivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije

 

 

Odjel za planske, materijalno-financijske, računovodstvene i informatičke poslove

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-129

fax: 023/350-211

e-mail: financije@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: Marga Vojković, dipl. oec.

 

Odjel obavlja sve računovodstvene poslove za potrebe Ureda. U odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

 • obračun plaća

 • blagajničko poslovanja

 • materijalno i financijsko knjigovodstvo

 • nabave

 • plaćanje kroz riznički i van-riznički sustav

 • planiranja (izrada kratkoročnog plana za tekuću godinu i srednjoročnog plana za dvogodišnje razdoblje)

 • izvještavanja o poslovanju (kroz predaju financijskih i svih ostalih izvješća prema državnim institucijama)

 • poslovi odjela su i organizacija i oblikovanje informacijskog sustava Ureda. Izrada novih i poboljšanje postojećih vlastitih aplikacija u smislu postizanja kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada Ureda. Suradnja sa pojedinim ministarstvima čije aplikacije se upotrebljavaju u službama Ureda. Intervencije na informatičkoj opremi Ureda po pozivu korisnika zbog neispravnog rada software-a ili hardware-a. Održavanje WEB stranice Ureda.

.